ඉඩම් මැනුම් කටයුතු සඳහා GPS යොදා ගනිමු- GPS for Land Surveying e-survey E600 Base +Rover Network RTK